EDEN 2012, parallel sessies A

Voor track A koos ik voor ‘Learner Characteristics, Needs and Perceptions’.

“Learner Characteristics in Online Distance Education” De Duitser die de resultaten van een survey bij studenten van de FernUniversity in Hagen kwam voorstellen, bracht niet zoveel nieuws. Resultaten die in lijn liggen met de perceptie die we zelf hebben over onze BL-studenten. Het gaat dan over leeftijd, werksituatie, man-vrouw verdeling, combinatie met gezin. Ook het feit dat in de gewone reguliere opleidingen het aandeel van ‘niet traditionele studenten’  toeneemt. Hij gaf cijfers van 40% on-campus studenten die werkervaring hebben en 12% die meer dan 15u per week werken. Conclusie die daaruit moet getrokken worden is dat  de karakteristieken en noden van de doegroepen van de universiteiten fundamenteel wijzigen, dat het beleid daarop moet aangepast worden en dat een verdere uitbreiding van flexibele, internet-gebaseerde studieprogramma’s voor gediversifieerde doelgroepen kan verwacht worden.

“The individualized ‘non-traditional student could become the regular profile of a future student”

Daarna volgde een bijdrage van Finse collega’s, “Students’ and Teachers’ Perceptions of an Innovative Blended Learning Environment – Case Porvoo Campus”. Het gaat om een heel nieuwe campus met een nieuw curriculum en een nieuwe pedagogische (blended learning) benadering steunend op inquiry based learning en focus om leren, niet onderwijzen. Het verhaal deed me denken aan de provinciale hogeschool Limburg met haar problem based learning. De architectuur van het nieuwe gebouw is aangepast op dat concept: weinig auditoria, meer conference rooms, kleine ruimten voor teamwork, flexibel interieur. Qua campusfaciliteiten werd geopteerd voor open learning spaces.

Belangrijke rol voor ICT (uiteraard). Men ziet daar 3 aspecten aan: ICT als tool voor leren, ICT-vaardigheden als competentie en openheid en delen van kennis, ook buiten de campus.

Voor het ondersteunen van inquiry based learning werd LeaP (Learning and Projects) ontwikkeld (in Sharepoint), een digitale leer- en communicatieomgeving die de onderzoekende leerbenadering ondersteunt evenals de communicatie met het bedrijfsleven (dat projecten aanreikt).

De ervaringen na het eerste jaar blijken positief te zijn met geen noemenswaardige verschillen tussen studenten en docenten. Wel moet er nog meer ingezet worden op het gebruik van educational technology en vraagt dit nog meer training van de docenten.

De laatste sessie van deze track werd gepresenteerd door Deborah Everhart van Georgetown University, US, “Perceptions of Progress: Learning Analytics and Social Learning Behaviours”. Een interessante, want van learning analytics wordt veel verwacht in het kader van opvolgen van voortgang van en het genereren van relevante informatie voor de BL of afstandsstudent. In het antwoord op volgende vragen die Deborah stelde, zijn we allemaal wel geïnteresserd denk ik:

Dit is wat een student zou moeten kunnen opvragen:

Studenten maken een kosten-baten analyse bij het bepalen van hoeveel tijd ze spenderen aan studieactiviteiten. De mate waarin ze participeren in leeractiviteiten wordt bepaald door de doelstellingen waarvoor ze gemotiveerd zijn.

Ze ging in op badge frameworks, een manier waarop online activiteiten gevaloriseerd kunnen worden en erkend door bv. werkgevers. Interessante link: openbadges.org. Filosofie en werking wordt zeer duidelijk in volgende figuur:

Uit hun onderzoek (University of Maryland, Baltimore College) van gegevens over 5 jaar, blijkt dat er een duidelijke correlatie is tussen activiteit in het LMS en de behaalde scores. Studenten die niet slagen, maken gemiddeld 39% minder gebruik van Blackboard dan studenten die hoge scores behalen.

Studenten beschikken over een tool ‘Check My Activity’ waarmee ze hun activiteit in het LMS en hun scores kunnen vergelijken met andere studenten in dezelfde cursus, in real time, zodat ze hun gedrag kunnen aanpassen. Dit is natuurlijk het soort feedback waarover wij in onze instelling nog niet beschikken.

Er werd vaak verwezen naar het werk van Erik Duval.

Advertenties

EDEN 2012, keynotes 7/6

E-learning and e-jobs for every generation, Gyula Hegyi (Europese commissie, kabinet van Andor)

In deze eerste keynote werd het belang aangekaart van ICT-kennis en -vaardigheden voor het succes van Europa 2020, meer bepaald om tewerkstelling te doen toenemen en armoede terug te dringen. Digitale competentie is noodzakelijk voor alle burgers.

30% van de Europeanen zou digitaal ongeletterd zijn en 150 miljoen Europeanen hebben nog nooit het internet gebruikt. Het gaat om oudere mensen, lage inkomens, werklozen, immigranten, laag opgeleiden.

Het gebrek aan digitale vaardigheden, de digital divide, is een bedreiging voor Europa. Werkloosheid en een tekort aan arbeidskrachten gaan samen! Men schat dat 90% van de jobs tegen 2015 e-skills zullen vereisen. Er is dus een taak weggelegd voor het onderwijs en vanuit Europa zijn hiertoe een aantal initiatieven genomen.

Hoewel ICT blijft aan belang winnen, zien we toch sinds 2006 een daling in het aantal ICT-afgestudeerden. Er is weinig interesse voor ICT-carrières. “It’s not healthy if more youngsters want to study psychology than engineering” (Bajnai). Jongeren hebben wel een basiskennis van ICT maar slechts weinigen maken de sprong van ‘cool’ ICT (ontspanning) naar ‘boring’ ICT (opleiding). Het aanboren van het potentieel van mid-career jobseekers uit gerelateerde domeinen is ook een optie, maar hier blijkt vaak geografische immobiliteit een obstakel te zijn.

Europa zet een aantal acties op zoals e-Twinning, Creative Classrooms, Europass on e-skills. De juiste skills en competenties aanreiken vereist radikale pedagogische veranderingen. Die veranderingen moeten student-gecentreerd zijn en focussen op samenwerkings-, communicatie- en ICT-vaardigheden.

Learning, Knowledge and Wisdom for all in Late Modernity, Bob Fryer (Campaign for Learning, UK)

Van Fryer’s keynote is me niet zo heel veel bijgebleven. Volwassenenonderwijs blijkt gelinkt aan sociale klasse en blijft stabiel over de laatste 15 jaar in alle EU-landen. Participatie aan leren daalt drastisch vanaf de leeftijd van 25 jaar. Dit moet aangepakt worden, via oplossingen vanuit het onderwijs maar ook vanuit sociaal-politieke hoek.

Volgende tabel die op een aantal domeinen de karakteristieken van het traditionele leernmodel afzet tegen die van het nieuwe opkomende leren, lijkt me wel een goede leidraad:

Volgens Fryer hebben we een combinatie nodig van technische, specifieke, geaccrediteerde vaardigheden en competenties met creativiteit, verbeelding, flexibiliteit, spontaneïteit en intuïtie. Digitale geletterdheid van mensen moet verbeterd worden. Er is een ‘critical pedagogy’ nodig en web 2.0 kan hieraan bijdragen (verwijst naar WebWise-project van de EU, rond public health, gebruik makende van web 2.0 in formele en informele onderwijssettings).

EDEN 2012 annual conference, Porto

Van 6 tot 9 juni 2012 ging in Porto de jaarlijkse EDEN conferentie door en ik was een van de gelukkigen om erbij te kunnen zijn. EDEN staat voor European Distance and E-learning Network.

The European Distance and E-Learning Network exists to share knowledge and improve understanding amongst professionals in distance and e-learning and to promote policy and practice across the whole of Europe and beyond.

Het is de Europese tegenhanger van het Amerikaanse USDLA (United States Distance Learning Association) en zorgt voor een netwerk van professionals die actief zijn in het domein van afstandsonderwijs. Eden organiseert Europese conferenties, zorgt voor publicaties, is zeer actief in EU-projecten en stimuleert wetenschappelijk onderzoek. Het zorgt ook voor de uitgave van het European Journal of Open, Distance and E-Learning (EURODL).

Wat meteen opviel was de bijzonder ruime aanwezigheid van de Belgen. Met maar liefst 39 deelnemers waren we het best vertegenwoordigde land, nog beter dus dan het organiserende land Portugal. Ik vermoed dat dit veel zegt over het actuele karakter van afstandsonderwijs en blended learning in onze onderwijsinstellingen.

Het thema van de conferentie was “Open Learning Generations, Closing the gap from generation “Y” to the mature lifelong learners”. Er was in de verschillende sessies dan ook veel aandacht voor intergenerationele problematiek bij afstandsleren of e-learning. De oudere doelgroepen vormden meermaals onderwerp van studie en onderzoek. Terugkoppelend naar onze eigen context, met oudere al dan niet werkende studenten in de BL-programma’s, onthou ik er vooral uit dat we onze aanpak mede moeten afstemmen op deze groep. Ergens is het verbonden met het verhaal van het streven naar de ondersteuning van verschillende leerstijlen. De oudere, mature, student vraagt een andere benadering dan de gewone generatiestudent. Gezien het feit dat het publiek voor onze BL-programma’s steeds meer gediversifieerd geraakt op vlak van leeftijd en (werk)ervaring, kan het niet anders dan dat ook wij weldra zullen geconfronteerd worden met intergenerationele aspecten binnen onze opleidingen. Ik denk dat het goed is om daar nu al aandacht voor te hebben en dit mee op te nemen bij het ontwikkelen van de programma’s.

Blackboard Europe 2012 – day 2

Het slechte weer had blijkbaar ook het aantal deelnemers flink teruggeschroefd… Beetje ontgoochelend eigenlijk hoe weinig interesse er maar was… Deze conventie verdient meer dan een paar honderd aanwezigen. Wel minder lang aanschuiven bij het lekkere buffet 🙂

En oh ja er waren ook nog wel enkele leuke sessies (zij het iets minder interessant dan de dag ervoor…): Lees verder

Blackboard Europe 2012 – day 1

Beetje later dan oorspronkelijk voorzien, maar dan toch nog even het relaas van mijn eerste Blackboard Europe Convention. Dat het voor het eerst in België doorging – Antwerpen nota bene -, was alvast een pluspunt.

Onderstaand een kort relaas van de zaken die me zijn bijgebleven…

Dinsdag was er wel een interessante bijdrage van Mike Damiano (Vice-President Blackboard Collaborate) die het had over The benefits of a collaborative approach for the digital age learner.

Toch was het ‘mobiele’ het onderwerp in tal van sessies. Zo gaf Julie Usher een gesmaakte presentatie met de naam Making mobile work for you. Tijdens de sessie werd aangegeven in welke mate en op welke manier men in de University of Northampton het ‘mobile center’ (met maar liefst 17 apps) heeft ingezet. Meer informatie is terug te vinden op deze website.

Ook Kathrin Braungardt van de Rur-Universitat Bochum had het over de inzet van het ‘mobile center’, dat sinds de lancering eind 2011 reeds 14000 maal is gedownload. Een intregerend verhaal…

Kate Wright van de Aberystwyth University (what’s in the name) had het dan weer over Lecture Capture : uses, abuses and excuse. Binnen de universiteit gebruikt men sinds 2009 de Panopto building block met succes.
Een bevraging bij studenten benadrukte dit:

  • 99% found it helpful in their studies
  • 95% said it had no impact on lecture attendance
  • 50% found it helped to understand difficult concepts
  • 81% said it would have been a factor when choosing university

Als afsluiter op dinsdag had Maria Papaefthimiou van de University of Reading het over het gebruik van portfolio’s binnen Blackboard met extra widgets. Een idee voor onze associatie? 🙂

Blackboard Europe Antwerpen 2012

Een beetje vreemd deze Blackboard conferentie. Was het omdat ik er maar één dag (woensdag) was, vanwege het slechte weer of omdat de conferentie in eigen land was ? Ik weet het niet. In elk geval vond ik deze dag weinig waar voor geld bieden; tenminste voor de onderwerpen (good practices) waarvoor ik dergelijke conferenties graag bijwoon. Ook de omkadering (catering, vestiaire, een wel erg magere “booth- area” ) was van een heel ander niveau dan bijvoorbeeld de Onderwijsdagen of Educa Berlin.  Een contrast met de Blackboard conferentie die ik in 2009 mocht meemaken in Barcelona. Wat ook opviel was het erg beperkt twitteren of bloggen over deze conferentie. Aan de Wifi- toegang zal het niet hebben gelegen; die was voortreffelijk.
Ik vermoed dat de conferentie de voorbije jaren meer verworden is voor de meer “die hard” LMS- beheerders en ontwikkelaars van zeer specifiek Blackboard- oplossingen zelf (het is dan ook een Blackboard conferentie; dat weet ik ook; maar in 2009 viel er ook “daarbuiten” een en ander te rapen en dat vond ik deze woensdag heel wat minder het geval).


De aula van de Plantyn hogeschool in de Antwerpse Lange Nieuwstraat zat goed gevuld; klaar voor de product roadmap van wat er in de nieuwe Blackboard editie verwacht mocht worden. De hype van de learning analytics is ook bij Blackboard binnengewaaid.

Dat zorgde voor de melding van nieuwe analyse tools, correlaties te leggen tussen verschillende cursussen en indirect ook de weergave van de knappe ‘My Blackboard’ social media- tools van Learn 9.1.

Na deze sessie te voet richting Meistraat. Nog even de goody- bag ophalen (incl. paraplu) en klaar voor de eerste sessie.

Lees verder

Yammer als bindmiddel

Mooi in deze presentatie is dia 13. Alle informatie wordt verkruimeld over verschillende systemen. Dit maakt samenwerken en communicatie verschrikkelijk moeilijk. Jammer…
View more presentations from Yammer