Educause: bijgewoonde sessies (5/11)

8:10 Using Video Resources to Engage and Stimulate High-Level Thinking, door Atkinson van Massey University en Burden van University of Hull

The presentation will share practical approaches for the use of digital video (including archives) drawn from the Enhancing Teaching and Learning with Digitised Resources project in the United Kingdom and explore an innovative framework (DiAL-e) for the use of media resources that is transferable to other collections and other institutions.

In de kantlijn van mijn nota’s van deze sessie staat dit: zeer goede sessie! zeker iets mee doen!!!

De sprekers verwezen naar een artikel van Renee Hobbs getiteld “Non-optimal uses of video in the classroom.” in Learning, Media and Technology, waarin zij stelt dat de manier waarop video in de klas gebruikt wordt te wensen overlaat. Het is meestal passief gebruik, het wordt zelden interactief ingezet en het is in de meeste gevallen niet meer dan een vervanging van het aanbieden van content. Wat we dus leren van Hobbs is dat het gebruik van video in leersituatie teveel gericht is op het overbrengen van inhoud en te weinig aanzet tot actief denken. Dat moet dus anders.

Vervolgens deed de spreker een klein experiment met het publiek. Hij toonde een stukje film uit het BBC-archief, maar zonder geluid. Aan het publiek werd gevraagd om bij het kijken ernaar het antwoord proberen te achterhalen op de vragen:

 • waar?
 • wanneer?
 • wie is er bij betrokken?
 • wat gebeurt er?

Je kijkt dus inderdaad op een heel andere wijze naar het fragment dan wanneer het onmiddellijk zonder meer en mét geluid getoond zou geweest zijn. Dit was duidelijk een voorbeeld van activerend gebruik van video. De vaardigheid die op deze manier geoefend werd was ‘analyse’, welk een vrij moeilijke vaardigheid is.

Een ander voorbeeldje van activerend gebruik van video in de les was het volgende:

IMG_2388

Of studenten (of leerlingen) de juiste hypothese kiezen is niet eens van zoveel belang, wat van belang is, is hoe zij hun keuze van 10 frames rechtvaardigen om de gekozen hypothese te ondersteunen. Op het einde van deze oefening en de bespreking ervan zal er zeer zeker ‘leren’ hebben plaatsgevonden.

Software die deze heren gebruiken om met studenten over beeldmateriaal te discussiëren is Voicethread. Weer zo’n handige Web 2.0 toepassing. Hiermee heb ik zelf een hele tijd geleden al wel eens bezig geweest, maar ’t zou goed zijn om dat opnieuw op te nemen en binnen onze ICTO-werking te integreren.

Een derde voorbeeld dat getoond werd, was weer iets geheel anders, maar wederom is de manier waarop hier met video gewerkt wordt zodanig dat studenten actief bezig zijn met het onderwerp en dat het zogenaamde hogere-orde denken aangesproken wordt. Nu werd een bepaalde situatie uiteengezet en moesten de studenten voorspellen wat er zou gebeuren.

IMG_2389

In dit voorbeeld is het wel van belang dat er al werk vooraf gebeurd is. ’t Is natuurlijk niet de bedoeling dat er in het wilde weg gegist wordt, maar dat vanuit bepaalde leerstof beredeneerd wordt hoe men deze situatie het best kan aanpakken. De video is de stimulus.

Tenslotte werd nog een filmpje getoond van een aantal prototypes van helikopters waarbij studenten moeten aangeven welk(e) prototype(s) daadwerkelijk zullen vliegen. Natuurlijk gaat het er weer om dat ze hun keuze kunnen rechtvaardigen.

IMG_2390In het kader van een project met JISC werd een raamwerk opgesteld: Digital artefacts for learner egagement framework (dial-E)

Zie zeker ook hier: Enhancing Teaching & Learning with Digitised Resources

Tenslotte werd medewerking gevraagd bijj een onderzoek dat momenteel loopt over hoe docenten videoclips selecteren en gebruiken voor hun onderwijs. Een online vragenlijst kan hier ingevuld worden.

11:45 Social Networks for Teaching and Learning: Implementation and Assessment, door Sieber van University of Colorado at Boulder

Deze sessie ging door in een zeer grote zaal en deze zat propvol. Blijkbaar was er zeer grote belangstelling voor dit onderwerp bij het Educause-publiek. Een thema dat leeft dus.
This session presents results of quantitative and qualitative analysis of the effectiveness of social collaborative tools to support (1) in-class discussion, (2) comprehension and retention of class material, and (3) community building and culture formation. A matrix of results will compare four platforms: Microsoft SharePoint, MediaWiki, Google Sites, and Ning.

IMG_2418Resultaten van onderzoek dus naar de effectiviteit van collaborative software in het hedendaags onderwijs.
De toepassing van volgende software werd onderzocht: Sharepoint, Google sites, Mediawiki en Ning, en dit binnen een context van blended learning, waarbij Sieber benadrukte: the classroom as anchor for blending strategies.

De vragen waarop een antwoord werd gezocht:

 • wat is de impact van web2.0/klaslokaal blending?
 • hoe kijken studenten naar web2.0 technologieën
 • welke invloeden heeft web2.0 op student betrokkenheid, ten eerste in het klaslokaal en met de cursusinhoud?
 • zijn er meetbare effecten op leren?

Studenten vonden de volgende eigenschappen het minst belangrijk:

 • peer editing van eigen werk
 • meer frequente toegankelijkheid van de docent buiten de klas
 • contextuele beschrijvingen geschreven door de docent

Eigenschappen die ze als het meest belangrijk inschatten:

 • gebruiksgemak
 • aanpasbaar door de individuele student (persoonlijke ruimte)
 • gezamenlijk overeengekomen regels betreffende inzet (sociaal contract)
 • periodieke feedback/moderatie door docent
 • frequente peer feedback

IMG_2425

Wat naar voren kwam in het onderzoek:

 • men waardeert opdrachten die niet kunnen uitgevoerd worden in een ander medium (zoals collaborative projects)
 • ‘hot pages’, dit zijn pagina’s met actuele reviews en aanbevelingen van studenten/docenten
 • reacties van medestudenten op het gezichtspunt van de docent voorafgaand aan de klasdiscussie
 • de standpunten van anderen kunnen zien voorafgaand aan de klasdiscussie

IMG_2427

Een aantal quotes die verder onderzoek zouden kunnen inspireren:
IMG_2428

Resultaten:

 • Onderwerpen die online bediscussieerd werden, werden 19% beter uitgelegd op het examen dan onderwerpen die uitsluitend in de klas behandeld werden
 • 71% van de studenten waren bij de aanvang van de cursus bezorgd over de samenwerking die van hen verwacht werd; op het einde van de cursus noemde 45% van de studenten het samenwerken als noodzakelijk voor wat ze geleerd hadden en 31% vond het heel belangrijk
 • studenten wensten dat de online leeromgevingen operationeel bleven na afloop van de cursussen en er werd tot 2 semesters na het einde van de cursussen daadwerkelijk nog in gewerkt

Sieber formuleerde een aantal aanbevelingen voor best practices:

 • zorg voor gemeenschappelijke doelen en een cultuur van samenwerking
 • zorg zelf al voor enige inhoud voor de omgeving open te stellen
 • een introductie en oriëntatie in de gebruikte toepassingen is vereist
 • voorzie ‘hotlists’ van aan de gang zijnde projecten
 • docent moet content minstens 3 dagen op voorhand beschikbaar stellen
 • zorg waar mogelijk voor reviews door experten
 • sta toe dat studenten zelf projectruimten aanmaken, ruimten voor eigen interesses, hotlists

Al bij al wat mij betreft een studie met weinig verrassingen.

Bij het vragenrondje achteraf werd de vraag gesteld waarom niet Facebook in te zetten. Het antwoord van Sieber was dat studenten dat niet willen. Facebook beschouwen ze als de omgeving voor hun sociale contacten en ze willen niet dat dat vermengd wordt met hun leeromgeving. Als ik me niet vergis werd iets dergelijks ook in Nederland al vastgesteld voor wat betreft Hyves.

14:20 Using iTunes U to Deliver Software Training to Faculty and Staff: Lessons Learned, Challenges, and Workflow Considerations, door Jura van University of Wisconsin-Whitewater

iTunes U offers an effective method of delivering software training to campus communities. Based on a real-world case study, this presentation will explore how to use iTunes U in a way that effectively complements other training delivery formats, such as traditional small-group workshops and one-on-one software training on campus.

Jerzy Jura  begon zijn presentatie met een voor ons zeer vertrouwd verhaal: hoe je een opleidingsprogramma met workshops/seminaries opstelt en plant, het vervolgens communiceert naar het personeel en daarna moet vaststellen dat er niet of onvoldoende op ingeschreven wordt en je vervolgens sessies moet aflasten.

Toen ging men kijken wat er in de literatuur te vinden was hierover en vond men o.a. deze publicatie van Educause die weliswaar gaat over het trainen van faculty in het online verzorgen van cursussen. In dat onderzoek werd o.a. aan docenten gevraagd welke vormen van professionalisering ze verkiezen: formele face-to-face sessies, informele face-to-face sessies, formele online opleiding, informele online activiteiten, self-paced/self-directed materials. Blijkt hieruit dat de formele face-to-face sessies het minst populair zijn en men liefst kiest voor self-paced learning. Daarnaast blijkt dat het kunnen delen van ervaringen met collega’s een belangrijke bijdrage levert aan professionalisering.  De meest effectieve formule wat dit betreft is het 1-op-1 contact.

Jerzy toonde nog volgde slide met de dingen die een belemmering vormen voor het volgen van formele geplande opleidingssessies:

IMG_2432

Ook dit kwam bekend voor.

De conclusie was dat men werk zou maken van online self-paced studiemateriaal. De volgende vraag was dan hoe men dat zou aanpakken:

 • op zoek gaan naar gratis materiaal (free resources)
 • bestaand materiaal aankomen, bv. lynda.com
 • zelf ontwikkelen

De keuze viel op het laatste en men koos iTunes U voor verspreiding.
De ervaringen hiermee zijn zeer positief.

IMG_2434

Het was een interessant verhaal. Voor de toekomst denkt men ook aan Acrobat 9 Portfolio’s.

Meer info hier.

15:55 Real Education in a Virtual World: Conducting an International Conference in Second Life, door Collins en Hodge van East Carolina University

The Virtual Worlds in Education Conference held in Second Life in November of 2008 provided 175 faculty and administrators from around the world with the ability to communicate and share their experiences on teaching, learning, and technology support. This presentation will review challenges and successes encountered in organizing and presenting the conference.

IMG_2442Opnieuw een sessie over het gebruik van Second Life, dit keer over de ervaringen met het organiseren van een conferentie geheel binnen Second Life.

 • Voor de proposals werd gebruik gemaakt van een open source journal system.
 • De ruimte voor de conferentie moest nog geheel ontworpen worden (zeer tijdrovend)
 • Er waren een heleboel technische issues zoals ‘sprekers’ die niet wisten hoe ze hun materiaal konden opladen.
 • voor het opladen van files werd met Sloodle gewerkt, welk een integratie vormt tussen Second Life en de leeromgeving Moodle.

IMG_2443

Net zoals bij de ander sessie omtrent Second Life bleef ik op mijn honger zitten. Eigenlijk kreeg ik de indruk dat het gebruik van de omgeving al heel wat uitleg vooraf vereist m.a.w. dat het gebruik niet voldoende voor zichzelf spreekt. Ook hier miste ik het concrete beeld. Misschien dat het boek van de beide sprekers dat in december zal verschijnen, The Virtual Worlds Handbook, meer klaarheid zal brengen: “The Virtual Worlds Handbook provides a user-friendly approach that will help trainers and educators create an effective and interactive environment within the Second Life virtual environment”.

Eén reactie

 1. […] the wonders of WordPress, it has already suggested a link! An ‘archive’ post from Linda Tambuyser for the ICTO Hubrussel Weblog from almost exactly a year ago. Look forward to growing this […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: